پاسخ به: معادل اعتماد عمومی به انگلیسی

#2213

معادل عبارت اعتماد عمومی به انگلیسی :

Public trust

اعتماد عمومی