پاسخ به: با کسی عکس گرفتن به انگلیسی

#2215

برای بیان جمله با کسی عکس گرفتن یا با کسی عکس انداختن به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Take pictures with …

با کسی عکس گرفتن یا با کسی عکس انداختن (عکس انداختن با، عکس گرفتن با)

مثال:

Would you like to take pictures with me?

دوست داری با من عکس بگیری؟