پاسخ به: تا حالا چند بار او را دیده ای؟ به انگلیسی

#2221

برای بیان جمله « چند بار تا به حال او را دیده ای؟ (تا حالا چند بار اون رو دیده ای؟) » در محاوره و مکالمه می توان از جمله پرسشی زیر استفاده کرد:

how many times have you seen him?

چند بار تا حالا او را دیده ای؟ (چند بار اون رو دیده ای؟)