پاسخ به: معنی I’m the type of person …

#2223

معنی جمله I’m the type of person … در محاوره زبان انگلیسی:

I’m the type of person …

من از اون آدمهایی هستم (که) …

من از اون نوع آدم هایی هستم (که) …

من از آن دسته آدم هایی هستم (که) …