پاسخ به: معنی no big deal

#2225

معادل و معنی اصطلاح انگلیسی no big deal در فارسی:

No big deal = It’s no big deal

چیز مهمی نیست! چیزی نیست! مهم نیست! مشکلی نداره!

مثال:

I’d like to work out today, but if I can’t it’s no big deal.

دوست دارم امروز ورزش کنم اما اگر نتوانستم، چیز مهمی نیست.