پاسخ به: Owe the pleasure به فارسی

#2229

سلام،

معنی این جمله که به صورت رایج به شکل زیر هم بیان می شود، برای پرسیدن علت حضور و ملاقات طرف مقابل است، به شکل ساده تر این جمله مساوی است با Why are you here :

What do I owe the pleasure (of your unexpected visit) ?

دلیل این قدم رنجه کردن چیست؟

دلیل این افتخار ملاقات (از بازدید غیر منتظره) چیست؟

to what do I owe the pleasure?

دلیل این قدم رنجه کردن چیست؟

دلیل این افتخار ملاقات (از بازدید غیر منتظره) چیست؟