پاسخ به: معنی فعل rat out

#2236

معنی فعل ترکیبی rat out به فارسی:

Rat someone out

کسی را فروختن، کسی را لو دادن

مثال:

I can’t believe you ratted me out to Mom and Dad—I’m never telling you anything ever again!

باورم نمی شه که من رو به مامان و بابا فروختی (لو دادی)- من دیگه هیچ چیزی رو به تو نمی گم.