پاسخ به: Human resources director به فارسی

#2238

جمله Mrs baker , human resources director for play کمی ناقص به نظر می رسد و یک جمله کامل نیست و وابسته به جملات قبل یا بعد خواهد بود. در عین حال معنی play به موضوع متن و جملات قبلی وابستگی دارد. در ضمن حروف بزرگ در این جمله رعایت نشده است و در صورت ادامه داشتن جمله، معنی می تواند تغییر کند:

Mrs baker , human resources director for play

خانم بیکر، مدیر منابع انسانی برای (در) تفریح (نمایشنامه، بازی یا نمایش)

معنی جمله No ugly surprises are around the corner :

No ugly surprises are around the corner.

هیچ غافلگیری ناخوشایندی در اینجا (در این گوشه و اطراف) وجود ندارد.