پاسخ به: معنی call center به فارسی

#2240

معنی call center به فارسی :

call center

مرکز تماس