پاسخ به: معنی What Did Ancient Egypt Look Like

#2242

توجه داشته باشید از  عبارت Look like برای شبیه بودن و شباهت داشتن استفاده می شود. معنی و ترجمه جمله مذکور :

What Did Ancient Egypt Look Like?

مصر باستان به چه چیزی شباهت داشت؟ (مصر باستان چه شکلی بوده است؟)

مثال:

He looks like his brother.

او شبیه برادرش است.