پاسخ به: فرق prize و award و reward

#2245

تفاوت و فرق بین معنی award و reward و همچنین prize در زبان انگلیسی:

Reward :

معادل کلمه Reward را در فارسی می توان 1. پاداش 2. پاداش دادن نامید.

توجه: پرداختی یا پولی که برای کاری که انجام شده است، داده می شود و این اهدایی اغلب به صورت مالی است.

Award :

معادل کلمه Award را در فارسی می توان 1. جایزه 2. رای نهایی، تصمیم نهایی 3. اعطا کردن نامید.

توجه: این کلمه در زبان انگلیسی کلمه ای رسمی است که در مراسم های معتبر، دادگاه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.

Prize :

معنی کلمه Prize را در زبان فارسی می توان 1. جایزه 2. بها دادن، ارزش قائل شدن نامید.

توجه: جایزه ای که به برنده مسابقات از جمله مسابقات ورزشی و … داده می شود.