پاسخ به: بحث و جدل کردن با یکدیگر بر سر چیزی

#2250

برای بیان عبارت و فعل « بحث و جدل کردن با یکدیگر بر سر چیزی » عبارت ها و افعال مختلفی را می توان بکار برد از جمله می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Argue with each other over something/someone.

با یکدیگر بحث کردن بر سر چیزی یا کسی

مثال:

My parents always argue with each other over my little brother.

پدر و مادرم همیشه سر برادر کوچکم بحث و جدل می کنند.