پاسخ به: معنی و ترجمه social distancing

#2258

معنی و ترجمه عبارت بهتر بگوییم تازه متولد شده social distancing که با ظهور ویروس کرونا در جهان بر سر زبان ها افتاده است:

social distancing

فاصله گذاری اجتماعی