پاسخ به: خودشه یا خودش است به انگلیسی

#2260

برای معادل عبارت خودشه یا خودش است در محاوره و مکالمه عامیانه و روزمره انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

He is the one / She is the one

او خودش است، خودشه (مرد) / خودشه (زن)

مثال:

Is he the one?

اون خودشه؟ (او خودش است؟) (او همان فردی است که در موردش صحبت می شد؟)

I think, this girl’s the one, dude.

فکر می کنم این همون دختره، رفیق.

I think Melissa is the one i feel like we could be together for life.

فکر می کنم ملیسا همون کسی هست که احساس می کنم می تونیم برای زندگی باهم باشیم.