پاسخ به: Presume در متن

#2263

ترجمه و معنی جملات مذکور به فارسی (توجه داشته باشید فعل presume به معنای احتمال دادن، جسارت کردن یا جرات کردن، روی چیزی بیش از حد حساب باز کردن و … است):

به دلیل معانی مختلفی که این فعل در فارسی دارد، برای رسیدن به ترجمه صحیح می بایست معنی در قالب یک پاراگراف یا حتی متن بزرگ تر بررسی و ترجمه شود.

1- You’re presuming too much by using the word legacy – presuming that someone is going to care.

تو با استفاده از کلمه میراث، بیش از حد فکر می کنی (توقع بیش از حد داشتن) – فکر می کنی که کسی قرار است توجه کند.

2- I felt it would be presuming on our personal relationship to keep asking her for help.

احساس کردم که اصرار بر تقضای کمک از او، حساب باز کردن بیش از حد روی رابطه شخصی ما خواهد بود.

3- The course seems to presume some previous knowledge of the subject.

این دوره به نظر می رسد که اطلاعات قبلی از همان مبحث را در نظر دارد.