پاسخ به: معنی hammerhead shark

#2265

معنی و معادل عبارت hammerhead shark که نوعی از کوسه ها به شمار می آید همراه با تلفظ:

hammerhead shark /ˈhamərhɛd ʃɑː:rk/

کوسه کله چکشی