پاسخ به: معادل عملیات نجات به انگلیسی

#2267

معادل و معنی عملیات نجات به انگلیسی :

rescue operation /ˈrɛskjuː  ɒpəˈreɪʃ(ə)n/ (رِسکیو آپه رِیشِن)

عملیات نجات