پاسخ به: معنی men make better leaders than women

#2268
وکب استارتر

مردان رهبران بهتری از زنان هستند

https://vocabstarter.ir/blog