پاسخ به: کسی را در تهران می شناسی؟

#2277

جمله «کسی را در تهران می شناسی؟» به انگلیسی:

Do you know anyone in Tehran?

کسی را در تهران می شناسی؟ (آشنایی در تهران داری؟)