پاسخ به: معنی keep the change در مورد پول

#2279

معنی keep the change که پس از پرداخت پول به کسی از جمله راننده تاکسی، صندوق رستوران و … بیان می شود:

Keep the change

باقیش مال خودت، باقی پول مال خودت