پاسخ به: معنی arrival lounge و departure lounge

#2281

معادل دقیق و معنی arrival lounge و departure lounge به فارسی که در فرودگاه و ترمینال و … کاربرد دارد:

arrival lounge

سالن ورود، سالن انتظار برای ورود

departure lounge

سالن خروج، سالن انتظار برای خروج