پاسخ به: معنی و معادل Better safe than sorry

#2283

برای ضرب المثل Better safe than sorry می توان معادل هایی را به فارسی در نظر گرفت از جمله:

Better safe than sorry

احتیاط شرط عقل است

کار از محکم کاری عیب نمی کند (کار از محکم کاری عیب نمی کنه)

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پیشگیری بهتر از درمان است

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: ایمنی بهتر از شرمندگی است.

مفهوم ضرب المثل: رعایت ایمنی و احتیاط در انجام کارها از پشیمانی و ندامت از انجام اشتباه کار جلوگیری می کند.