پاسخ به: خودت باش به انگلیسی

#2285

خودت باش به انگلیسی:

Be yourself!

خودت باش!