پاسخ به: خودت باش به انگلیسی

#2285
7+

خودت باش به انگلیسی:

Be yourself!

خودت باش!