پاسخ به: دیشب خواب دیدم به انگلیسی

#2287

برای بیان فعل خواب دیدن در انگلیسی از اصطلاح رایج « have a dream » می توان استفاده کرد. بنابراین:

I had a dream last night (that …)

دیشب خواب دیدم (که …)