پاسخ به: Video spy camera

#2292

عبارت video spy camera در فارسی بیشتر با نام « دوربین کوچک مخفی » یا « دوربین جاسوسی » شناخته می شود:

Video spy cameras are being used in public place.

دوبین های کوچک مخفی ( دوربین های جاسوسی ) در مکان های عمومی در حال استفاده هستند.