پاسخ به: معنی you made it

#2294

اصطلاح make it در انگلیسی به معنای از پس چیزی بر آمدن، انجام دادن کاری، از عهده چیزی بر آمدن یا موفق شدن است:

You made it!

از پسش بر اومدی، از عهده این کار بر آمدی، موفق شدی!

مثال:

Try hard, you will make it!

سخت تلاش کن، تو از پسش بر میایی!