پاسخ به: معنی و معادل jokingly به فارسی

#2296

معنی و معادل کلمه و قید jokingly به فارسی همراه با تلفظ:

jokingly /ˈdʒoʊkɪŋli/ (جُکینگلی)

به شوخی، به طنز، برای خنده

مثال:

I commented jokingly that they could still win if they kicked a goal every minute.

به شوخی گفتم که آنها هنوز می توانند برنده بشوند اگر آنها هر دقیقه یک گل بزنند.