پاسخ به: بیان « مثل چی؟ » به انگلیسی

#2299

برای بیان عبارت « مثل چی؟ » در محاوره زبان انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

Like what?

مثل چی؟