پاسخ به: نمی تونم این لحظه رو فراموش کنم

#2301

برای بیان معادل دقیق محاوره ای « نمی تونم این لحظه رو فراموش کنم » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاد کرد:

I can’t forget this moment.

نمی تونم این لحظه رو فراموش کنم. (نمی توانم این لحظه را فراموش کنم)