پاسخ به: تو خیلی با استعدادی به انگلیسی

#2303

برای بیان عبارت « تو خیلی با استعدادی » به انگلیسی می توان از جمله معادل زیر استفاده کرد:

You’re so talented

تو خیلی با استعدادی (تو خیلی با استعداد هستی)