پاسخ به: معادل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

#2305

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی « خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو » به انگلیسی :

معادل 1:

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: وقتی در روم هستی، مانند رومی ها رفتار کن

مفهوم ضرب المثل: به جای مخالفت و متفاوت بودن و یا خلاف جهت حرکت کردن، می توان با همراه شدن از مزایا و منافع این همراهی بهره جست.

معادل 2:

If you can’t beat them, join them

خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: اگر نمی توانی آنها را شکست بدهی، به آنها ملحق شو.

مفهوم ضرب المثل: به جای جنگیدن و دشمنی با دیگران، به انها ملحق شو و مثل آنها رفتار کن تا از مزایای این اتحاد استفاده کنی.