پاسخ به: معنی acting tips

#2307

معادل و معنی عبارت acting tips به فارسی:

Acting tips

نکات بازیگری، نکات بازی (در فیلم، تئاتر و …)