پاسخ به: معنی عبارت debt collector

#2314

debt collector به شرکت ها و … که مامور وصول بدهی اشخاص حقوقی یا حقیقی می شوند گفته می شود، معانی و معادل های زیر را می توان برای این عبارت در زبان فارسی استفاده کرد:

debt collector

کارگزار وصول بدهی، جمع کننده بدهی، تحصیلدار بدهی، مامور وصول بدهی، شر خر