پاسخ به: معنی safeguard به فارسی

#2316

معنی عبارت safeguard همراه با تلفظ کلمه:

safeguard /ˈseɪfɡɑ:rd/ (سِیف گارد)

1. حراست 2. حراست کردن