پاسخ به: پیشگویی به انگلیسی

#2319

معادل و معنی کلمه پیشگویی به انگلیسی همراه با تلفظ:

prophecy /ˈpra:fəsi/ (پرافِسی)

پیشگویی، غیب گویی

مثال:

The prophecies of Daniel

پیشگویی های دانیال نبی