پاسخ به: استفاده did قبل فعل

#2321

سلام، سپاس از پرسش شما.

قرار گرفتن افعال کمکی do ، does و did قبل از فعل اصلی در گرامر و دستور زبان انگلیسی هیچ تغییری در معنای فعل ایجاد نمی کند و استفاده از این افعل کمکی قبل از فعل اصلی در جمله فقط برای اعمال تاکید کلامی بیشتر روی فعل است. این نوع گرامر و دستور زبان در مکالمه روزمره رایج است و برای تاکید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

It did postpone the problem

آن (این امر یا این کار و …)، مشکل را به تعویق انداخت. (با تاکید بیشتر روی به تعویق افتادن)

He did display a love

او ابراز عشق و علاقه کرد. (با تاکید بیشتر روی ابراز عشق)