پاسخ به: جبرئیل و میکائیل به انگلیسی

#2324

بیان اسم خاص دو فرشته مقرب جبرئیل (جبرییل) و میکائیل (میکاییل) در زبان انگلیسی همراه با تلفظ اسامی:

Gabriel /ˈɡeɪbri.əl/ (گِیبریئِل)

جبرئیل (جبرییل) (گابرییل)

Michael (Micheal) /ˈmaɪkəl/ (مایکِل)

میکاییل (میکائیل) (مایکل)