پاسخ به: معنی اصطلاح talk nonsense

#2326

معنی اصطلاح talk nonsense به فارسی:

talk nonsense

پرت و پلا گفتن، چیزهای بی ربط گفتن، بی معنی حرف زدن

مثال:

Was she talking nonsense in the meeting?

(آیا) او در جلسه پرت و پلا می گفت؟ (در جلسه چرندیات می گفت؟)