پاسخ به: چک نوشتن در وجه کسی

#2329

برای بیان عبارت و فعل « چک نوشتن در وجه کسی » (چک نوشتن برای کسی) به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Write a check to someone

چک نوشتن در وجه کسی، چک نوشتن برای کسی

مثال:

Did you write a check to Monica?

تو یک چک در وجه مونیکا نوشتی؟