پاسخ به: معنی lose your bladder control

#2331

معنی و ترجمه جمله به فارسی :

you’re going to lose your bladder control

قراره که اختیار مثانه خودت رو از دست بدی (تو کنترل مثانه خود را از دست می دهی)