پاسخ به: معنی mam در مکالمه انگلیسی

#2334

این کلمه کوتاه شده و مختصر به دو معنی به کار برده می شود:

mam /mæm/ (مَم)

(بیشتر بریتانیایی) مامان، مامی (مادر)

mam or ma’m or ma’am /mæm/ (مَم)

(بیشتر آمریکایی) خانم، سرکار خانم، مادام (کوتاه شده کلمه madame)