پاسخ به: معنی اصطلاح advice of counsel

#2340

عبارت advice of counsel یک کلمه قانونی است که در برخی از ایالت های آمریکا از جمله فلوریدا مورد استفاده متهم قرار می گیرد تا از وضعیت بن بست و نزدیک به محکومیت، کمی خود را محفوظ نماید. معادل های زیر را در فارسی می توان برای این عبارت بکار برد:

advice of counsel

مشورت وکیل، مشاوره وکیل، پیشنهاد وکیل قانونی، پیشنهاد مشاور قانونی، صلاحدید وکیل

مثال:

On the advice of my counsel, I reserve my right to…

بر اساس مشورت وکیلم (با صلاحدید وکیل خود)، من حق خود را برای … محفوظ می دارم.