پاسخ به: معنی I’m so sick of stupid guys

#2343

معنی و ترجمه I’m so sick of stupid guys  به فارسی:

Sick of something/someone

حال کسی بهم خوردن از چیزی یا کسی، احساس انزجار کردن نسبت به، حس بد داشتن به، متفر بودن از

معنی جمله مذکور:

I’m so sick of stupid guys

خیلی حالم از آدمای احمق بهم می خوره