پاسخ به: Chief executive officer

#2345

معادل فارسی و معنی دقیق اصطلاح chief executive officer :

Chief executive officer (= CEO به اختصار)

مدیر عامل (و همچنین = مدیر اجرایی، مدیر ارشد اجرایی)

Medical officer

پزشک ارشد ( در بیمارستان و …)

Chief Medical Officer (CMO)

پزشک ارشد، دکتر مسئول تیم پزشکی ( یا حتی بخش های بزرگتر پزشکی در یک کشور)