پاسخ به: معنی anything we might’ve heard of

#2348

معنی و ترجمه جمله محاوره ای anything we might’ve heard of به فارسی:

Anything we might’ve heard of

= Is there anything that we might have heard of?

چیزی هست که ممکنه (قبلاً) شنیده باشیم؟