پاسخ به: معنی I’d die for you

#2350

معنی و ترجمه اصطلاح I’d die for you همراه با مثال:

die for (someone or something)

برای کسی یا چیزی مردن، فدای کسی یا چیزی شدن، قربان کسی شدن، برای کسی یا چیزی جان دادن

I’d die for you = I would die for you

من فدای تو بشم، فدای تو می شوم، قربان تو می شوم

مثال:

I would die for my wife if it would save her from danger.

من برای زنم می میرم اگر این کار، او را از خطر نجات دهد (من جانم را برای زنم می دهم اگر این کار، او را از خطر نجات دهد)

I’m just dying for a nap—I can hardly keep my eyes open.

فدای یک چرت می روم – به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم.