پاسخ به: معنی Let me get this straight

#2366

معنی و ترجمه Let me get this straight در مکالمه و محاوره روزمره انگلیسی:

Let me get this straight / Let me get it straight

بذار (موضوع رو) برات روشن کنم، بذار روشنش کنم (قضیه را)، بذار (موضوع رو) شفاف کنم