پاسخ به: what the hell are you talking about

#2382

ترجمه و معنی جمله انگلیسی مذکور که در مکالمه غیر رسمی و خودمانی می توان از آن استفاده کرد و چندان مودبانه نیست:

What the hell are you talking about?

در مورد چی داری صحبت می کنی؟ (در مورد چه زهرماری داری صحبت میکنی)

و سایر معانی مشابه

کلمه hell که به معنای جهنم و دوزخ و یا جای بسیار بد است، در این جمله برای تاکید بیشتر و اینکه جنبه منفی بیشتری به جمله داده شود؛ مورد استفاده قرار می گیرد.