پاسخ به: در تقویم روزی را علامت زدن به انگلیسی

#2391

برای بیان جمله « در تقویم روزی را (مثل سالگرد و …) علامت زدن » به انگلیسی می توان از جمله و فعل زیر استفاده کرد:

Mark (our) anniversary or … on the calendar.

علامت زدن سالگرد یا … (ما و …) در تقویم