پاسخ به: معنی ضرب المثل more catholic than pope

#2395

معنی و معادل ضرب المثل Be more catholic than pope در فارسی:

Be more catholic than pope

کاسه داغ تر از آش بودن، کاسه داغ تر از آش شدن

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: مسیحی کاتولیک تر از خود پاپ (رهبر کاتولیک ها) بودن

مفهوم ضرب المثل: این ضرب المثل زمانی به کار برده می شود که کسی نسبت به چیزی یا کسی خیلی متعصب رفتار می کند.

مثال:

She’s more Catholic than the Pope himself!

او خودش کاسه داغ تر از آش است!